Prognozowanie liczby pasażerów transportu lotniczego w Polsce

Main Article Content

Michał Gostkowski
Ewelina Porowska


Słowa kluczowe : szereg czasowy, prognozowanie,, modele wygładzania wykładniczego
Abstrakt

Polski rynek transportu lotniczego stanowi istotną część europejskiego i światowego rynku usług transportowych. Na przestrzeni lat odnotowano dużą dynamikę wzrostu liczby pasażerów transportu lotniczego. W związku z dynamizmem zachodzących zmian pojawiła się potrzeba prognozowania tego zjawiska. W pracy przedstawiono prognozy liczby pasażerów transportu lotniczego w Polsce z zastosowaniem metod wygładzania wykładniczego: Browna, Holta oraz Wintersa w wersji addytywnej i multiplikatywnej. Dokonano również porównania jakości otrzymanych prognoz w oparciu o policzone błędy ex post.

Article Details

Jak cytować
Gostkowski, M., Porowska, E., & Halicki, M. (2022). Prognozowanie liczby pasażerów transportu lotniczego w Polsce. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 22(2), 61–76. https://doi.org/10.22630/MIBE.2021.22.2.6
Bibliografia

"Brown R.G. (1963) Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time Series. McGraw Hill, New York.

Charemza W. W., Deadman D. F. (1997) Nowa ekonometria. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Cieślak M. (2001) Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Czerwiński Z., Guzik B. (1980) Prognozowanie ekonometryczne. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Dittman P. (2004) Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Gajda J. B. (2001) Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

Hoszman A. (2012) Wpływ regulacji na sektor pasażerskiego transportu lotniczego. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Rucińska D. (2012) Polski rynek usług transportowych – funkcjonowanie, przemiany, rozwój. PWE, Warszawa.

Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D. (2012) Transport lotniczy – ekonomika i organizacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Ruciński A. (2006) Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Ruciński A., Madej K. (2016) Polski rynek transportu lotniczego w perspektywie 2030 roku. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(7), 7-38. (Crossref)

Schoemaker P. I. H. (2004) Forecasting and Scenario Planning: The Challenges of Uncertainty and Complexity. [In:] Koehler D. J, Harvey N (eds) Blackwell Handbook of Judgement and Decision Making. Blackwell Publishing Ltd. (Crossref)

Sobczyk M. (2009) Prognozowanie: teoria, przykłady, zadania. Wydawnictwo PLACET, Warszawa.

Stańko S. (2013) Prognozowanie w agrobiznesie: teoria i przykłady zastosowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Tłoczyński D. (2013) Kierunki rozwoju transportu lotniczego. Studia Ekonomiczne/ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie, 143, 381-398.

Witkowska D., Matuszewska-Janica A., Kompa K. (2012) Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Warszawa."

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.