W czasopiśmie „Quantitative Methods in Economics” przestrzegane są standardy zapewniające czytelników, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy. Redakcja czasopisma dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować przypadki „ghostwriting” i „guest autorship”.

„Ghostwriting” oznacza sytuację, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

„Guest authorship” („honorary authorship”) odnosi się do sytuacji, gdy udział autora był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby zapobiec przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”, redakcja czasopisma „Quantitative Methods in Economics” wymaga od autorów informacji na temat wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Dlatego też w Oświadczeniach Autorów należy podać informacje na ten temat. Autorzy publikowanej pracy składają oświadczenie, w którym przenoszą swe prawa autorskie na wydawcę i deklarują, że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie oraz nie narusza praw autorskich innych osób.

Procedura recenzowania

  1. Artykuły, które nie spełniają wymogów edytorskich i formalnych nie są przyjmowane przez redakcję.
  2. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów spoza jednostki autora.
  3. Recenzje są wykonywane w tzw. „double-blind review process”, co oznacza, że zarówno recenzenci jak i autorzy nie znają swoich tożsamości.
  4. Recenzja ma formę pisemną i sporządzana jest na formularzu, który zamieszczono na stronie internetowej czasopisma.
  5. Autorzy otrzymują do wglądu obie recenzje. W sytuacji konieczności dokonania znacznych zmian sugerowanych przez recenzentów, artykuł po poprawkach trafia do ponownej recenzji, co może wiązać się opóźnieniem terminu jego publikacji.