Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 11 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.
  • Autor/Autorzy artykułu są zobowiązani do przesłania na adres Redakcji listę trzech potencjalnych recenzentów.

Standardy publikacji

W czasopiśmie „Quantitative Methods in Economics” przestrzegane są standardy zapewniające czytelników, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy. Redakcja czasopisma dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować przypadki „ghostwriting” i „guest autorship”.

„Ghostwriting” oznacza sytuację, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

„Guest authorship” („honorary authorship”) odnosi się do sytuacji, gdy udział autora był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby zapobiec przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”, redakcja czasopisma „Quantitative Methods in Economics” wymaga od autorów informacji na temat wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Dlatego też w Oświadczeniach Autorów należy podać informacje na ten temat. Autorzy publikowanej pracy składają oświadczenie, w którym przenoszą swe prawa autorskie na wydawcę i deklarują, że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie oraz nie narusza praw autorskich innych osób.

Procedura recenzowania

Artykuły, które nie spełniają wymogów edytorskich i formalnych nie są przyjmowane przez redakcję.
Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów spoza jednostki autora.
Recenzje są wykonywane w tzw. „double-blind review process”, co oznacza, że zarówno recenzenci jak i autorzy nie znają swoich tożsamości.
Recenzja ma formę pisemną i sporządzana jest na formularzu, który zamieszczono na stronie internetowej czasopisma.
Autorzy otrzymują do wglądu obie recenzje. W sytuacji konieczności dokonania znacznych zmian sugerowanych przez recenzentów, artykuł po poprawkach trafia do ponownej recenzji, co może wiązać się opóźnieniem terminu jego publikacji.