ANALIZA ZMIAN POZIOMU ŻYCIA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Main Article Content

Jacek Wolak


Słowa kluczowe : poziom życia, porządkowanie liniowe, metoda TOPSIS
Abstrakt
Celem opracowania jest przestrzenna analiza zmian poziomu życia mieszkańców powiatów województwa małopolskiego. W ramach jego realizacji, z wykorzystaniem wskaźnika syntetycznego wyznaczonego dla danych z lat 2011-2017 na podstawie metody TOPSIS, utworzono rankingi powiatów. W świetle wyników badań okazało się, że najwyższym poziomiem życia cieszą się mieszkańcy Krakowa i jego najbliższych okolic. Zachodzące zmiany nie są gwałtowne, a malejący współczynnik zmienności wskaźnika syntetycznego sugeruje, że przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia w Małopolsce się zmniejsza.

Article Details

Jak cytować
Wolak, J. (2020). ANALIZA ZMIAN POZIOMU ŻYCIA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 21(1), 30–38. https://doi.org/10.22630/MIBE.2020.21.1.4
Bibliografia

Bal-Domańska B., Wilk J. (2011) Wielowymiarowa analiza statystyczna poziomu życia w podregionach w roku 2009, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 163, 58-69.

Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp 22.06.2019).

Bąk A. (2016) Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS – analiza porównawcza, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 426, 22-31.

Bąk A. (2017) Statystyczne metody doboru zmiennych w porządkowaniu liniowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 468, 29-37.

Bąk A. (2018) Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny stanu środowiska w województwie dolnośląskim, Wiadomości Statystyczne, 63(1), 7-20.

Berbeka J. (2002) Poziom życia w ocenie gospodarstw domowych województwa małopolskiego (na podstawie wyników badań ankietowych), Zeszyty Naukowe/ Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 612, 17-29.

Berbeka J. (2005) Jakość życia ludności w województwie małopolskim : ocena subiektywna, Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 697, 17-28.

Bywalec C. Wydymus S. (1992) Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Ekonomista, 5-6, 669-687.

Gotowska M (2018) Poziom życia w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 4, 89-93.

Hwang C.L., Yoon K. (1981) Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, New York.

Kuc M. (2015) Wpływ sposobu definiowania macierzy wag przestrzennych na wynik porządkowania liniowego państw Unii Europejskiej pod względem poziomu życia ludności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 384, 163-170.

Kuc M. (2017) Poziom życia w regionach państw nordyckich z uwzględnieniem zależności przestrzennych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 469, 100-108.

Kukuła K., Luty L. (2017) Jeszcze o procedurze wyboru metody porządkowania liniowego, Przegląd Statystyczny, 64 (2), 163-176.

Łuczak A., Wysocki F. (2013) Zastosowanie mediany przestrzennej Webera i metody TOPSIS w ujęciu pozycyjnym do konstrukcji syntetycznego miernika poziomu życia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 278, 63-73.

Malinowski M. (2017) Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności w ujęciu powiatów, Wiadomości Statystyczne, 62(2), 52-71.

Sompolska-Rzechuła A. (2013) Zastosowanie miar pozycyjnych do porządkowania liniowego województw Polski ze względu na poziom jakości życia, Przegląd Statystyczny, 60(4), 523-538.

Sompolska-Rzechuła A., Machowska-Szewczyk, M. (2018) Warunki życia w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2015 w świetle zmian demograficznych, Przegląd Statystyczny, 65(1), 115-136.

Strózik D., Strózik T. (2014) Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia w województwie wielkopolskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 328, 335-342.

Zalewski W. (2012), Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej, Ekonomia i Zarządzanie, 4, 137-145.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.