Analiza struktury wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych według typu biologicznego

Main Article Content

Agata Pawelec


Słowa kluczowe : struktura wydatków konsumpcyjnych, typy biologiczne gospodarstw domowych, miara odległości struktur
Abstrakt

W artykule podjęto próbę wskazania podobieństw i różnic w strukturze wydatków wg typu biologicznego gospodarstw domowych w Polsce. Analizę przeprowadzono na podstawie ogólnodostępnych zagregowanych danych z lat 2018-2020. Dane te pochodzą z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Wykorzystując miarę odległości struktur, stwierdzono, że zmiany w strukturze wydatków konsumpcyjnych w latach 2019-2020 były większe niż w latach 2018-2019. Ponadto, wykazano, że kierunek zmian w strukturze wydatków był niestabilny w latach 2018-2020.

Article Details

Jak cytować
Pawelec, A. (2021). Analiza struktury wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych według typu biologicznego. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 22(3), 87–96. https://doi.org/10.22630/MIBE.2021.22.3.8
Bibliografia

Borowska A., Mikuła A., Raczkowska M., Utzig M. (2020) Konsumpcja dóbr i usług w gospodarstwach domowych w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.Chmielewska B. (2015) Nierówności społeczne w aspekcie zróżnicowania wydatków gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41, 319-328.

Dudek H. (2014) Do Shares of Food Expenditure in the European Union Converge? A Country-Level Panel Data Analysis. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 48(4), 245-260.

Dudek H., Koszela G. (2013) Comparison of households’ expenditures structure in selected countries of European Union. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 12(3), 5-15.

Dziuba T. D. (2016) Dobra i usługi informacyjne jako kategoria wydatków gospodarstw domowych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 40, 69-82.

Engel E. (1895) Die Lebenskosten Belgischer Arbeiter-Familien Fruher und Jetzt. International Statistical Institute Bulletin, 9, 1-74.

Główny Urząd Statystyczny (2018) Zeszyt metodologiczny. Badanie budżetów gospodarstw domowych, Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2019) Budżety gospodarstw domowych 2018, Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2020) Budżety gospodarstw domowych 2019, Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2021) Budżety gospodarstw domowych 2020, Warszawa.

Grzega U. (2015) Typ biologiczny oraz miejsce zamieszkania gospodarstwa domowego jako determinanty unowocześniania konsumpcji w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 231, 30-55.

Kachel K. (2016) Poziom dochodów a konsumpcja polskich gospodarstw domowych w latach 2007–2013 w świetle badań statystycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 16(2), 37-50. (Crossref)

Kołodziejek B., Zielińska Z. (1989) Potrzeby i spożycie. PWE, Warszawa.

Kukuła K. (1996) Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pałaszewska-Reindl T., Michna W. (1986) Gospodarstwo domowe – ekonomiczna i organizacyjna baza rodziny polskiej. [w:] Pałaszewska-Reindl, T. (red.) Polskie gospodarstwa domowe: życie codzienne w kryzysie, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.

Panek T. (2009) Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Samuelson P. A., Nordhaus W. D. (1985) Economics. McGraw-Hill.

Stanisławska J., Kozera A., Głowicka-Wołoszyn R. (2018) Zmiany w poziomie i strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych o różnej sytuacji dochodowej w aspekcie zrównoważonej konsumpcji. Handel Wewnętrzny, 3(374), 358-370.

Utzig M. (2016a) Struktura wydatków konsumpcyjnych ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce. Handel Wewnętrzny, 1(360), 161-171.

Utzig M. (2016b) Zróżnicowanie struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47, 454-465. (Crossref)

Zalega T. (2007) Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji. Studia i Materiały. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, 1, 7-24.

Zalega T. 2012. Zmiany w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. Konsumpcja i Rozwój, 2(3), 113-126.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty