POZIOM WYPOSAŻENIA W INFRASTRUKTURĘ KOMUNALNĄ A SYTUACJA FINANSOWA GMIN

Main Article Content

Lidia Luty
Łukasz Satoła


Słowa kluczowe : infrastruktura komunalna; kondycja finansowa; gmina wiejska
Abstrakt
Celem artykułu jest próba wskazania relacji zachodzących pomiędzy poziomem rozwoju infrastruktury komunalnej, a sytuacją finansową gmin. Wykorzystując metodę unitaryzacji zerowanej skonstruowano syntetyczny wskaźnik kondycji finansowej gmin. Wyniki wskazują na istnienie słabych zależności pomiędzy poziomem rozwoju infrastruktury technicznej gmin, a ich sytuacją finansową. Wyższą dynamikę rozwoju szczególnie kosztownych obiektów infrastruktury komunalnej (sieć kanalizacyjna) wykazywały gminy o korzystniejszej sytuacji ekonomicznej.

Article Details

Jak cytować
Luty, L., & Satoła, Łukasz. (2016). POZIOM WYPOSAŻENIA W INFRASTRUKTURĘ KOMUNALNĄ A SYTUACJA FINANSOWA GMIN. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(2), 101–110. https://doi.org/10.22630/MIBE.2016.16.2.21
Bibliografia

Alam M. (Ed.) (2010). Municipal infrastructure financing: innovative practices from developing countries. Commonwealth Secretariat, 2, London.

Dziekański P. (2012). Wskaźnik syntetyczny działalności finansowej gmin wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (99), 229-241.

Głowicka-Wołoszyn R., Wysocki F. (2016). Kondycja finansowa gmin wiejskich a źródła ich dochodów w województwie wielkopolskim. Rocz. Nauk SERiA, XVIII(1), 50-58.

Gorzelak G. (2009). Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2(36), 5-27.

Kukuła K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Łyszkiewicz M. (2016). Gospodarowanie majątkiem komunalnym. Zasady, metody, strategie, Wyd. CeDeWu, Warszawa.

Milewska A. (2014). Determinanty zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 40,161-170.

Ratajczak M. (1999). Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Standar A., Bartkowiak-Bakun N. (2014). Zmiany poziomu rozwoju gminnej infrastruktury technicznej w województwie wielkopolskim. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4, 147-157.

Zawora J. (2010). Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (81), 137-145.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.