Analiza trwania pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19

Main Article Content

Anna Andrychowska
Paweł Lipiński


Słowa kluczowe : praca zdalna, COVID-19, analiza trwania, estymator Kaplana-Meiera, model regresji Coxa
Abstrakt

W wyniku zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wprowadzono wiele rozwiązań mających na celu zapewnienie dystansu społecznego. W obszarze rynku pracy takim rozwiązaniem stała się praca zdalna. Celem artykułu jest analiza czasu trwania pracy w formie zdalnej oraz zbadanie wpływu wybranych zmiennych na czas przeżycia. W badaniu wykorzystano estymator Kaplana-Meiera oraz model regresji Coxa. Dane pochodzą z badania ankietowego zrealizowanego przez autorów w 2021 roku. Przeprowadzona analiza dostarczyła informacji na temat charakterystyk grup bardziej narażonych na ryzyko rezygnacji z pracy zdalnej i powrotu do pracy w formie stacjonarnej. Zmienne takie jak rodzaj organizacji, płeć i wiek mogą być według przeprowadzonych badań postrzegane jako determinanty czasu świadczenia pracy w formie zdalnej.

Article Details

Jak cytować
Andrychowska, A., & Lipiński, P. (2022). Analiza trwania pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 23(4), 109–119. https://doi.org/10.22630/MIBE.2022.23.4.11
Bibliografia

Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2019) Analiza trwania w badaniach ekonomicznych. Modele nieparametryczne i semiparametryczne. CEDEWU, Warszawa.

Cox D. R. (1972) Regression Models and Life Tables. Journal of the Royal Statistical Society, 34, 187-220. (Crossref)

GUS (2020, 2021) Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce (I, II, III, IV kwartał).

Himstedt K. (2021) Realizacja funkcji pracy a praca zdalna w dobie pandemii covid-19 [w:] Stępniak-Kucharska A., Piekut M. (red.) Współczesne problemy gospodarcze - gospodarki w czasach kryzysu. Część II, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Politechnika Warszawska, Płock, 16-27.

Kaplan E. L., Meier P. (1958) Nonparametric Estimation from Incomplete Observations. Journal of The American Statistical Association, 53(282), 458-481. (Crossref)

Kleinbaum D. G., Klein M. (2004) Survival analysis. A Self-Learning Text. Springer, New York. (Crossref)

Kodeks pracy – projekt nowelizacji z dnia 3 czerwca 2022 r.

Markowicz I. (2015) Badanie kohort firm w analizie trwania. Ekonometria. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 4(50), 105-125. (Crossref)

Mendonça I, Coelho F, Ferrajão P, Abreu A. M. (2022) Telework and Mental Health during COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(5):2602, 1-23. (Crossref)

Moczydłowska J. M. (2021) Nowe trendy na rynku pracy — praca w systemie home office w percepcji polskich menedżerów. Marketing i Rynek/ Journal of Marketing and Market Studies, 28(4), 18-26. (Crossref)

Morzejewska K., Chomicki M. (2020) Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej. Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie trwania pandemii COVID-19. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3(987), 31-44. (Crossref)

Muster R. (2022) Pandemia Covid-19 a zmiana modelu pracy. Polska na tle krajów Unii Europejskiej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 81, 29-44. (Crossref)

Niebuhr F., Borle P., Börner-Zobel F., Voelter-Mahlknecht S. (2022) Healthy and Happy Working from Home? Effects of Working from Home on Employee Health and Job Satisfaction. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3):1122, 1-14. (Crossref)

PARP (2021) Aspekty pracy zdalnej z perspektywy pracownika, pracodawcy i gospodarki. Stan na 15 grudnia 2021. Raport tematyczny.

Pelissier C., Paredes J., Moulin M., Bitot T., Fakra E., Fontana L. (2021) Telework and Psychological Health in Hospital Staff during the First Wave of the COVID-19 Epidemic in France. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(19):10433, 1-11. (Crossref)

Polski Instytut Ekonomiczny (2020) Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii COVID-19. Warszawa.

Raišienė A. G., Rapuano V., Varkulevičiūtė K., Stachová K. (2020) Working from Home—Who Is Happy? A Survey of Lithuania’s Employees during the COVID-19 Quarantine Period. Sustainability, 12(5332), 1-23. (Crossref)

Ustawia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)

Eurostat: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_hhwahchi&lang=en (dostęp z dnia: 17.10.2021 r.)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty