INFORMATION ASYMMETRY AND MASS APPRAISAL

Main Article Content

Anna Gdakowicz
Ewa Putek-Szeląg
Wojciech Kuźmiński

Abstrakt
In the article, we propose a new method of valuation based on market value coefficients which we have called the Szczecin algorithm of mass appraisal (SAMWN). This algorithm takes into account the idea that it is possible to measure the effects of both immeasurable and measurable variables which have not been directly included in the valuation. It is therefore a proposal to solve the problem of asymmetry of information in the mass appraisal. The article discusses the procedure of estimating the property value in the process of mass appraisal, in which the attribute related to location and fashion is not included a priori.

Article Details

Jak cytować
Gdakowicz, A., Putek-Szeląg, E., & Kuźmiński, W. (2019). INFORMATION ASYMMETRY AND MASS APPRAISAL. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 20(3), 149–166. https://doi.org/10.22630/MIBE.2019.20.3.15
Bibliografia

Adamczewski Z. (1995) Niektóre problemy metodologiczne modelowania matematycznego w taksacji nieruchomości. Wycena, 6, Olsztyn, Fundacja im. M. Oczapowskiego (in Polish).

Bartosiewicz S. (1991) Propozycja metody pomiaru pośredniego cechy jakościowej. [in:] Metody statystycznej analizy wielowymiarowej i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 600, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu (in Polish).

Bradbury K. L., Mayer Ch. J., Case K. E. (2001) Property Tax Limits, Local Fiscal Behavior, and Property Values: Evidence from Massachusetts under Proposition 2,5. Journal of Public Economics, 80, 287-311.

Cymerman W. (2000) Analiza statystyczna w wycenie nieruchomości i arkusz kalkulacyjny Excel. Wycena, 4, Olsztyn, Educaterra (in Polish).

Cymerman R., Gwiaździńska M., Kurowska K. (2001) Wartość rynkowa nieruchomości jako kryterium wyboru funkcji terenu. I Konferencja Naukowo-Techniczna PSRWN „Współdziałanie rzeczoznawców majątkowych, urbanistów i gmin w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych”, 144-152 (in Polish).

Cymerman R., Hopfer A. (2002) System i procedury wyceny nieruchomości. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra (in Polish).

Czaja J. (1998) System Aktualizacji Opłat – program komputerowy. Działalność rzeczoznawców majątkowych na rzecz gmin, Materiały Konferencyjne, VII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, 77-82 (in Polish).

Dacko M. (2000) Solver – zastosowanie w modelowaniu ekonometrycznym na potrzeby analiz rynku nieruchomości. Wycena, 4, Olsztyn, Educaterra (in Polish).

Dacko M. (2000) Zastosowanie regresji wielokrotnej w szacowaniu nieruchomości w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel 2000. Wycena, 2, Olsztyn, Educaterra (in Polish).

Dedkova O., Polyakova I. (2018) Development of Mass Valuation in Republic of Belarus. Geomatics and Environmental Engineering, 12(3), 29-39, doi: 10.7494/geom.2018.12.3. 29.

Doszyń M. (2011) Ekonometryczna wycena nieruchomości. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 26, 41-52 (in Polish).

Figurska M. (2017) Automatyczne modele wyceny nieruchomości – ujęcie teoretyczne. [in:] Wybrane problemy rynku nieruchomości i gospodarowania przestrzenią. TNN, Olsztyn, 71-80 (in Polish).

Foryś I., Gdakowicz A. (2004) Wykorzystanie metod ilościowych do badania rynku nieruchomości. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 12(1), TNN, Olsztyn (in Polish).

Francke M. (2008) The Hierarchical Trend Model in Mass Appraisal Methods. Blackwell Publishing Ltd.

Gdakowicz A., Putek-Szeląg E. (2018) Ekonometryczno-statystyczne metody masowej wyceny nieruchomości w Polsce – studium przypadków. [in:] Nieruchomość w Przestrzeni 4. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyro–dniczego w Bydgoszczy, 141-154 (in Polish).

Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. H. (2009) The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer, New York.

Hopfer A. (Ed.) (1999) Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych. Wydawnictwo Twiger, Warszawa (in Polish).

Hozer J. (1999) Wykorzystanie wyników analiz statystycznych rynku nieruchomości do szacowania nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 233, 173-186 (in Polish).

Hozer J. (2001) Regresja wieloraka a wycena nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, 2, 13-14 (in Polish).

Hozer J. (2003) Tempus Locus Homo Casus et fortuna regit Factum. Zbiór esejów ekonomicznych. Oficyna „in Plus”, Szczecin.

Hozer J. (Ed.) (2008) Wycena nieruchomości. KEiS US, IADiPG w Szczecinie (in Polish).

Hozer J., Foryś I., Zwolankowska M., Kokot S., Kuźmiński W. (1999) Ekonometryczny algorytm masowej wyceny nieruchomości gruntowych. Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój (in Polish).

Hozer J., Kokot S., Foryś I., Zwolankowska M., Kuźmiński W. (1999) Ekonometryczny algorytm masowej wyceny nieruchomości gruntowych. Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój (in Polish).

Hozer J., Kokot S., Kuźmiński W. (2002) Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości. PFSRM, Warszawa (in Polish).

Jahanshiri E., Buyong T., Shariff A. R. M. (2011) A Review of Property Mass Valuation Models. Pertanika Journal of Science & Technology, 19, 23-30.

Kantardzic M. (2003) Data Mining. Concepts, Models, Methods, and Algorithms. Wiley-IEEE Press.

Kauko T., d'Amato M. (Ed.) (2008) Mass Appraisal Methods. Blackwell Publishing Ltd.

Kokot S. (2004) Model wielu regresji pojedynczych w wycenie nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 12(1), 106-122 (in Polish).

Korteweg A., Sorensen M. (2016) Estimating Loan-to-Value Distributions. Real Estate Economics, 44(1), 41-86, doi:10.1111/1540-6229.12086.

Kotkowski P. (1999) Propozycja nowej klasyfikacji terenów miejskich. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2, 115-124 (in Polish).

Krajewska M. (1997) Wartość nieruchomości jako regulator przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Materiały konferencyjne, V Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości „Rynek nieruchomości -zagospodarowanie przestrzenne” (in Polish).

Kuryj J. (2007) Metodyka wyceny masowej nieruchomości na bazie aktualnych przepisów prawnych. Wycena, 4(81), 50-58 (in Polish).

Kuźmiński W. (2004) Ekonometryczne prognozowanie wartości nieruchomości. Praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński (in Polish).

Lipieta A. (2000) Model ekonometryczny ze zmiennymi jakościowymi opisujący ceny mieszkań. Wiadomości Statystyczne, 8, GUS, Warszawa (in Polish).

Lis Ch. (2001) Sieci neuronowe a masowa wycena nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 318, 331-338 (in Polish).

Lis Ch. (2003) Wykorzystanie metod ekonometryczno-statystycznych w procesie masowej wyceny nieruchomości lokalowych. Praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński (in Polish).

Pawlukowicz R. (2001) Przegląd propozycji określania wartości rynkowej nieruchomości z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 320, 315-334 (in Polish).

Prystupa M. (2000) O potrzebie dalszych prac nad zastosowaniem regresji wielorakiej w wycenie nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, 4, 16-17 (in Polish).

Sawiłow E. (1995) Próba matematycznego modelowania wartości gruntów na terenach zurbanizowanych. Materiały Konferencyjne, IV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych (in Polish).

Sawiłow E. (2009) Analiza wybranych metod modelowania wartości katastralnych nieruchomości. Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum, 8(2), 27-38 (in Polish).

Sawiłow E., Akińcza M. (2011) Zastosowanie teorii modelowania dla potrzeb powszechnej taksacji nieruchomości. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, 129-140 (in Polish).

Simon H. (1983) Models of Bounded Rationality. MIT Press, Cambridge MA.

Surowiec G., Malczewska A. (2001) Automatyzacja procesu wyodrębniania stref izowartościowych nieruchomości w oparciu o zdjęcia lotnicze. Archiwum Foto-grametrii, Kartografii i Teledetekcji, 11, 21-35 (in Polish).

Sztaudynger J. (2003) Modelowanie wzrostu cen nieruchomości. Maszynopis (in Polish).

Telega T., Bojar Z., Adamczewski Z. (2002) Wytyczne przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości. Przegląd Geodezyjny, 6, 6-11 (in Polish).

Tzioumis K. (2017) Appraisers and Valuation Bias: An Empirical Analysis. Real Estate Economics, 45(3), 679-712.

Unpingco J. (2016) Python for Probability, Statistics, and Machine Learning. Springer International Publishing.

Waller B. (1999) The Impact of AVMs on the Appraisal Industry. The Appraisal Journal, 67(3), 287-292.

Wiśniewski R. (1998) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyceny masowej. Wycena, 1, 15-20 (in Polish).

Wyatt P. (1996) Practice Paper: Using a Geographical Information System for Property Valuation. Journal of Property Valuation and Investment, 14(1), 67-79.

Zhu S., Pace R. K. (2012) Distressed Properties: Valuation Bias and Accuracy. Journal of Real Estate Finance and Economics, 44, 153-166.

Źróbek S., Bełej M. (2000) Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Olsztyn, Educaterra (in Polish).

Krajowe standardy wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/14-standardy-do-pobrania [access: 20.08.2018] (in Polish).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 r., Nr 207, poz. 2109) (in Polish).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Act of 21 August 1997 on Real Estate Management), Dz. U. 1997 No 115 item 741, as amended.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty