Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka bankructwa przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej w okresie pandemii Covid-19

Main Article Content

Katarzyna Boratyńska
Katsiaryna Yafremava


Słowa kluczowe : analiza dyskryminacyjna, modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, branża motoryzacyjna, pandemia Covid-19
Abstrakt

W artykule rozpoznano skuteczność wykorzystania siedmiu modeli dyskryminacyjnych do oceny zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego w okresie pandemii Covid-19. Zastosowano metody takie jak: analizę dyskryminacyjną, analizę opisową oraz analizę porównawczą. Na podstawie uzyskanych wyników modeli stwierdzono, że w w czasie pandemii Covid-19 liczba badanych przedsiębiorstw zagrożonych bankructwem oraz znajdujących się według modelu w tzw. „szarej strefie” znacząco wzrosła. Tylko dwa modele nie wykazały zagrożenia bankructwem badanych spółek w analizowanym okresie.

Article Details

Jak cytować
Boratyńska, K., & Yafremava, K. . (2023). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka bankructwa przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej w okresie pandemii Covid-19. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 24(4), 275–290. https://doi.org/10.22630/MIBE.2023.24.4.22
Bibliografia

Altman E. I. (1968) Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 23(4), 589-609. (Crossref)

Antonowicz P. (2007) Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.

Czerwińska-Kayzer D., Florek J. (2012) Wykorzystanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze. Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 96, 265-276.

Emerging Markets Information Service – Polska: EMIS (2023) Sprawozdania finansowe spółek: Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. za lata 2018-2021, Toyota Central Europe Sp. z o.o. za lata 2018-2021, Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. za lata 2018-2021, BMW Vertriebs Gmbh Sp. z o.o. za lata 2018-2021, Renault Polska Sp. z o.o. za lata 2018-2021, Volvo Polska - Sp. z o.o. za lata 2018-2021, Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. za lata 2018-2021, Kia Polska Sp. z o.o. za lata 2018-2021, Ford Polska Sp. z o.o. za lata 2018-2021, Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. za lata 2018-2021. Pobrano z: https://www.emis.com/php/search/searchv2?prod%5B0%5D=PL&keyword=. [dostęp: 01.05.2023].

Hamrol M., Chodakowski J. (2008) Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Badania Operacyjne i Decyzje, 3, 17-32.

Hamrol M., Czajka B., Piechocki M. (2004) Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej. Przegląd Organizacji, 6, 35-39. (Crossref)

Hołda A. (2001) Prognozowanie jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej. Rachunkowość, 5, 306-331.

Jajuga K. (2019) Nauki ekonomiczne – dylematy klasyfikacji dyscyplin. Tendencje zmian. [w:] Gorynia M. (red. nauk.) Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność. Relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne. Polska Akademia Nauk, Warszawa, 140-150.

Kisielińska J., Borkowski B., Czech K., Górska A., Koszela G, Krawiec M., Landmesser-Rusek J., Ochnio L., Pietrych Ł., Pietrzykowski R., Wasilewska E., Zielińska-Sitkiewicz M. (2021) Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kisielińska J., Waszkowski A. (2010) Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 82, 17-31.

Mączyńska E., Zawadzki M. (2006) Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista, 2, 1-24, http://www.pte.pl/pliki/2/12/Ekonomista%2025%2002%2006ostfragment.pdf [dostęp: 2.09.2023].

Prusak B. (2005) Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

Siciński J. (2018) Wybrane systemy wczesnego ostrzegania w predykcji upadłości europejskich linii lotniczych w latach 2009-2017. Zarządzanie i Finanse, 16(1), 263-277.

Siciński J. (2021) System wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości na przykładzie branży transportowej. Centrum Myśli Strategicznych. Sopot.

Wierzba D. (2000) Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa.

Wysocki F., Kozera A. (2012) Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 4(26), 167-182.

Zielińska-Sitkiewicz M. (2012) Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej do oceny kondycji firm deweloperskich. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(3), 288-301.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty