Wykorzystanie metody DEA do analizy zmian produktywności i efektywności w zakresie produkcji zbóż według województw w latach 1997-2019

Main Article Content

Urszula Grzybowska
Ludwik Wicki


Słowa kluczowe : DEA, indeks Malmquista, efektywność rolnictwa, nawożenie mineralne, środki ochrony roślin
Abstrakt

W artykule badano efektywność produkcji zbóż w Polsce w okresie od 1997 do 2019 roku przy wykorzystaniu metody DEA. Wyznaczono efektywność województw oraz ich ranking przed i po wejściu Polski do UE, a także zmiany efektywności i produktywności między badanymi okresami. Uzyskane wyniki mogą być podstawą do stwierdzenia, że w regionach o lepszej strukturze obszarowej gospodarstw proces zwiększania efektywności gospodarowania przebiega szybciej. Istotnym czynnikiem zmian są możliwości rozwoju wynikające z korzystnych dla rolnictwa warunków otoczenia gospodarczego, jak to obserwowano po akcesji Polski do UE.

Article Details

Jak cytować
Grzybowska, U., & Wicki, L. (2022). Wykorzystanie metody DEA do analizy zmian produktywności i efektywności w zakresie produkcji zbóż według województw w latach 1997-2019. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 23(4), 120–132. https://doi.org/10.22630/MIBE.2022.23.4.12
Bibliografia

Baran J. (2014 a) Regionalne zróżnicowanie efektywności rolnictwa w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(2), 20-28.

Baran J. (2014 b) Changes in the Productivity of Agriculture after Polish Accession to the European Union., Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, Oeconomia, 13(3), 5-15.

Baran J. (2016) Efektywność polskiego rolnictwa na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo, 3(172), 69-85. https://doi.org/10.53098/wir032016/03 (Crossref)

Bieńkowski J. F., Jankowiak J., Holka M., Dąbrowicz R. (2014) Środowiskowa ocena rozwoju rolnictwa w Polsce w ujęciu regionalnym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(1), 14-19. https://doi.org/10.22004/ag.econ.201480

Coelli T. J., Prasada Rao D. S., O’Donnel C. J., Battese G. (2005) An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Springer.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2011) Dekompozycja indeksu produktywności Malmquista w modelu DEA. Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji, 3322, Wrocław.

Daniłowska A. (2015) Provision of Public Goods by Agriculture in Poland. Economic Science for Rural Development, (37), 142-151. dostępne: http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2015/Latvia_ESRD_37_2015-142-151.pdf

Dudek H., Wicki L. (2019) Factors Influencing Cereals Yield in Polish Agriculture. Economia Agro-Alimentare 21(3), 793-806. https://doi.org/10.3280/ECAG2019-003012 (Crossref)

Guzik B. (2009) Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Jankowiak J., Bieńkowski J. F, Holka M., Dąbrowicz R. (2013) Zmiany produkcyjności polskiego rolnictwa po wstąpieniu do Unii Europejskiej w ujęciu przestrzennym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 5(4), 146- 151.

Kopiński J. (2018) Ocena zmian organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie w kontekście wybranych oddziaływań środowiskowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, 18 (4), 284-294. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.118 (Crossref)

Kusz B., Kusz D., Bąk I., Oesterreich M., Wicki L., Zimon G. (2022) Selected Economic Determinants of Labor Profitability in Family Farms in Poland in Relation to Economic Size. Sustainability, 14(21), 13819. https://doi.org/10.3390/su142113819 (Crossref)

Marzec J., Pisulewski A., Prędki A. (2019) Efektywność techniczna i produktywność polskich gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych. Gospodarka Narodowa, 2(298), 95–125. https://doi.org/10.33119/GN/108607 (Crossref)

Nowak A. (2017) Przestrzenne zróżnicowanie zmian produktywności całkowitej rolnictwa w Polsce w latach 2005-2014 Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(1), 131-136. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.8353 (Crossref)

Rusielik R. (2010a) Wykorzystanie parametrycznej i nieparametrycznej metody analizy granicznej do pomiaru efektywności technicznej rolnictwa–analiza porównawcza. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12(1), 174 179.

Rusielik R. (2010b) Zmiany efektywności działalności rolniczej w województwach polski po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (84), 13-21.

Rusielik R. (2014) Efektywność i produktywność rolnictwa w Polsce – analiza z wykorzystaniem indeksów TFP Hicksa-Moorsteena. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 15(4), 137-148.

Rusielik R. (2015) Produktywność rolnictwa w Polsce – Analiza z wykorzystaniem zagregowanych indeksów produktywności Färe-Primonta. Metody Ilościowe w Bada-niach Ekonomicznych, 16(4), 95-106.

Rusielik R., Świtłyk M. (1999) Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności rolnictwa w Polsce Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica, 196(36), 179-190.

Rusielik R., Świtłyk M. (2009) Zmiany efektywności technicznej rolnictwa w Polsce w latach 1998-2006. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96(3), 20-27.

Świtłyk M., Rusielik R. (2003) The Technical Efficiency of Cereals' Fertilization in 1999-01 in Poland — Analysis Based on the Application of DEA Method. Folia Universitatis Stetinensis. Oeconomica, 421, 145-154.

Świtłyk M., Artur Wilczyński A. (2015) Zastosowanie indeksu Mälmquista do badania zmian efektywności uczelni publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 415, 514-524. (Crossref)

Świtłyk M. (2021) Using the Färe-Primont Index to Measure Changes in Total Factor Productivity of Dairy Farms. Problems of Agricultural Economics, 368(3), 141-159. https://doi.org/10.30858/zer/139281 (Crossref)

USDA (2019) International Agricultural Productivity. Washington, DC. https://www.ers.usda.gov/data-products/international-agricultural-productivity/

Wicka A., Wicki L. (2022) Is the EU Agriculture Becoming Low-Carbon? Trends in the Intensity of GHG Emissions from Agricultural Production. Economic Science for Rural Development, 56, 68–78). https://doi.org/10.22616/ESRD.2022.56.007 (Crossref)

Wicki L. (2011) Changes in Efficiency of Fertilisers Use in Poland in the Years 1992 2009. Economic Science for Rural Development, 24, 123-130.

Wicki L. (2019a) Biological Progress and the Use of Nitrogen by Cereal Varieties. Economic Sciences for Rural Development, 52, 403-409. https://doi.org/10.22616/ESRD.2019.148 (Crossref)

Wicki L. (2019b) Size vs Effectiveness of Agricultural Farms. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agrobusiness Economists, 21(2), 285-296. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2212 (Crossref)

Wicki L. (2021) The role of Technological Progress in Agricultural Output Growth in the NMS upon European Union Accession. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13, 82–96. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.7880 (Crossref)

Wojewodzic T. (2010) Dywestycje w gospodarstwach rolnych – istota, definicje, podział, Wieś i Rolnictwo, (2), 96–108.

Ziętara W. (2014) Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 157–169. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.16 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.