Wahania sezonowe zjawisk ekonomiczno-społecznych na obszarze województwa lubuskiego

Main Article Content

Przemysław Szczuciński


Słowa kluczowe : dekomopzycja szeregów czasowych, sezonowość zjawisk, województwo lubuskie
Abstrakt

Artykuł ma charakter opisowo-poznawczy. Podjęto w nim próbę scharakteryzowania wahań sezonowych wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych w województwie lubuskim. Z wykorzystaniem metody Census I dokonano dekompozycji sezonowej szeregów czasowych produkcji sprzedanej przemysłu, liczby bezrobotnych, liczby turystów korzystających z bazy noclegowej oraz liczby zdarzeń drogowych w regionie. Analizowano dane statystyczne o miesięcznej częstotliwości za okres 2007-2022. Wyniki badań dowodzą, że wymienione zjawiska pozostają w regionie pod istotnym wpływem czynników sezonowych.

Article Details

Jak cytować
Szczuciński, P. (2023). Wahania sezonowe zjawisk ekonomiczno-społecznych na obszarze województwa lubuskiego . Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 24(2), 68–78. https://doi.org/10.22630/MIBE.2023.24.2.5
Bibliografia

Cieślak M. (red.) (2004) Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN, Warszawa.

GUS (2023) Bank Danych Lokalnych. https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start [dostęp: 15.05.2023].

GUS (2023) https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ [dostęp: 15.05.2023].

Hamulczuk M. (2003) Metoda Census I oraz Census II w prognozowaniu zjawisk sezonowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 5(5), 36-41.

Komenda Główna Policji w Warszawie (2023) System Ewidencji Wypadków i Kolizji. http://sewik.pl [dostęp: 15.05.2023].

Kosiedowski W. (red.) (2001) Zarzadzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki. TNOIK, Toruń.

Kot S. M., Jakubowski J., Sokołowski A. (2011) Statystyka. Difin, Warszawa.

Kuciaba E., Kwarciński T., Milewski D., Załoga E. (2013) Społeczne i ekonomiczne znaczenie transportu regionalnego. Problemy Transportu i Logistyki 24, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 792, 7-27.

Kuciński K. (2010) Czas w ekonomii. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 15(2), 43-49.

Luszniewicz A., Słaby T. (2001) Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL. Teoria i zastosowania. C. H. Beck, Warszawa.

Malaska W., Wachta H. (2015) Zastosowanie dekompozycji sezonowej (Census 1) w analizie szeregów czasowych i prognozowania w energetyce. Elektrotechnika, 34, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 292, 41-50. (Crossref)

Makridakis S., Wheelwright S. C., Hyndman R. J. (1998) Forecasting Methods and Applications. Third Edition. John Wiley & Sons, New York.

Nyk M. (2012) Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w województwie łódzkim. [w:] Kasperkiewicz W., Madaj K. (red.) Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 181-196. (Crossref)

Puciato D., Grabiński T. (2016) Sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009–2012 - implikacje dla praktyki gospodarczej. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(34), 177-187. (Crossref)

Rabiej M. (2012) Statystyka z programem Statistica. Helion, Gliwice.

Radziukiewicz M. (2005) Sezonowość w handlu (część II). Handel Wewnętrzny, 4-5, 29 37.

Rozkrut D. (2004) Okresowość w rozwoju gospodarczym województwa szczecińskiego i zachodniopomorskiego. Taksonomia 11, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1022, 631-640.

Sobczyk G. (1976) Istota sezonowości produkcji. Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 10, 169-182.

Strahl D. (red.) (2006) Metody oceny rozwoju regionalnego. Wydawnictwo AE we Wrocławiu.

Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011) Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. C. H. Beck, Warszawa.

Szukalski P. (2020) Sezonowość małżeństw i urodzeń. Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny, 10, 2018.

TIBCO Software Inc. (2017) Statistica (Data Analysis Software System). Version 13.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze (2007-2023) Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze (2010) Turystyka w województwie lubuskim w 2009 roku.

Warżała R. (2016) Cykle koniunkturalne w polskich regionach. Studium teoretyczno empiryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.