The Level of Socio-Economic Development of Polish Provinces in the Period 2005-2020

Main Article Content

Ewa Szczucka
Michał Gostkowski

Abstrakt

Socio-economic development is a multi-dimensional and highly complex subject. The goal of the current regional policies, which are widely implemented around the world, is to equalize the level of development of regions. In order for these measures to be effective, there is a need for developing methods and its continuous improvement. One method that allows statistical and multidimensional description of the level of socio-economic development is the determination of synthetic measures. The purpose of the article is to assess the level of socio-economic development of Polish provinces in 2005–2020 and to identify groups of provinces with similar levels of development. The applied methods made it possible to create rankings of provinces. The results of the study showed a high spatial differentiation of the level of socio-economic development in Poland. The provinces with the highest level of socio-economic development in terms of selected variables were the Mazowieckie, Dolnośląskie, Pomorskie and Małopolskie provinces, and those with the lowest were the Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie and Świętokrzyskie.

Article Details

Jak cytować
Szczucka, E., & Gostkowski, M. (2023). The Level of Socio-Economic Development of Polish Provinces in the Period 2005-2020. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 24(1), 27–46. https://doi.org/10.22630/MIBE.2023.24.1.2
Bibliografia

Adamiec J. (2017) Polityka regionalna Unii Europejskiej. Studia BAS, 1(49), 63-85 (in Polish).

Barska A., Jędrzejczak-Gas J., Wyrwa J. (2022) Poland on the Path towards Sustainable Development – A Multidimensional Comparative Analysis of the Socio-Economic Development of Polish Regions. Sustainability, 14(16), 10319.

Bartkowiak R. (2010) Współczesne teorie ekonomiczne. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 97(2), 16-29 (in Polish).

Bartkowiak-Bakun N. (2015) Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(2), 7-13 (in Polish).

Bąk A. (2018) Analiza porównawcza wybranych metod porządkowania liniowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 508, 19-28 (in Polish).

Chojnicki Z., Czyż T. (Eds.) (1991) Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności. Biuletyn KPZK PAN, 153 (in Polish).

Churski P. (2012) Polityka regionalna w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 19, 14-54 (in Polish).

Dziekański P. (2014) Koncepcja wskaźnika syntetycznego oceny poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w warunkach globalizacji. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, XXIV/3, 61-70 (in Polish).

Główny Urząd Statystyczny (2018) Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2017 r. (in Polish).

Gostkowski M., Graczyk A., Koszela G. (2019) Application of the Linear Ordering Methods to Analysis of the Agricultural Market in Poland, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, (20)3, 167-177.

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1982) Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (in Polish).

Hellwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307-327 (in Polish).

Jajuga K. (1992) Elementy wielowymiarowej analizy porównawczej. [in:] Bartosiewicz S. (Ed.) Ekonometria z elementami programowania matematycznego i analizy porównawczej. Wrocław, Akademia Ekonomiczna, 221-271 (in Polish).

Johnston B., Kilby P. (1975) Agriculture and Structural Transformation: Economic Strategies in Late-Developing Countries. London, Oxford University Press.

Kisielińska J., Borkowski B., Czech K., Górska A., Koszela G., Krawiec M., Landmesser J., Ochnio L., Pietrych Ł., Pietrzykowski R., Wasilewska E., Zielińska-Sitkiewicz M. (2021) Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa. Warszawa, Wydawnictwo SGGW (in Polish).

Klaassen L. (1965) Area. Economic and Social Redevelopment. Guidelines for Programmes. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development.

Koszela G., Gostkowski M., Ochnio L., Kostoglou V. (2020) A Comparison of Logistics Infrastructure Development Level of European Union Countries using TOPSIS and VIKOR Methods. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 5(1), 15-27.

Kudełko J. (2004) Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 651, 75-90 (in Polish).

Kutkowska B., Pilawka T., Rybchak V., Rybchak O. (2019) Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 2002 i 2010. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 21(2), 170-187 (in Polish).

Leibenstein H. (1957) Economic Backwardness and Economic Growth. Nowy Jork, Wiley.

Malina A. (2004) Ocena stopnia zróżnicowania rozwoju regionalnego Polski w latach 1998 –200. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 666, 5-21 (in Polish).

Malina A. (2020) Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski w latach 2005-2017. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 61, 138-155 (in Polish).

Nurkse R. (1953) Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. New York, Oxford University Press.

Roman M. (2018) Innowacyjność agroturystyki jako czynnik poprawy konkurencyjności turystycznej makroregionu Polski Wschodniej. Warszawa, Wydawnictwo SGGW (in Polish).

Rokicki T. (2016) Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw w Polsce. Economic and Regional Studies, 9(4), 39-52.

Rosenstein-Rodan P. (1943) Problems of Industrialization of Eastern and South- Eastern Europe. Economic Journal, 53(210), 202-211 (in Polish).

Rostow W. (1956) The Take-Off into Self-Sustained Growth. Economic Journal, 66, 25-48.

Stec M. (2004) Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów Unii Europejskiej i krajów do niej kandydujących. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 5, 9-22 (in Polish).

Strahl D. (Ed.) (1998) Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im. Oskara Langego (in Polish).

Thorbecke E. (2006) The Evolution of the Development Doctrine, 1950-2005. UNU-WIDER Research Paper, 2006/155, 1-37.

United Nations Development Programme (2022) Human Development Report 2021/2022. Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World.

Wawrzyniak D. (2015) Analiza porównawcza poziomu rozwoju infrastruktury technicznej województw polski z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVI/4, 181-190 (in Polish).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.