APPLICATION OF THE LINEAR ORDERING METHODS TO ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL MARKET IN POLAND

Main Article Content

Michał Gostkowski
Grzegorz Koszela
Aleksandra Graczyk

Abstrakt
The agricultural market is an integral component of the entire market, and its aim is the production of food and essential raw materials. The subject of research was the analysis of the agricultural market in Poland. For this purpose, several rankings for each year were developed using selected methods of linear ordering. To choose the best one ranking, the method of rankings comparison was applied. This allowed to present changes that took place during analyzed years in Poland.

Article Details

Jak cytować
Gostkowski, M., Koszela, G., & Graczyk, A. (2019). APPLICATION OF THE LINEAR ORDERING METHODS TO ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL MARKET IN POLAND. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 20(3), 167–177. https://doi.org/10.22630/MIBE.2019.20.3.16
Bibliografia

Binderman A. (2013) Dynamika regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce w latach 1998-2010. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 14(3), 17-26 (in Polish).

Binderman A. (2005a) Klasyfikacja polskich województw według poziomu rozwoju rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G., 92(1), 42-53 (in Polish).

Binderman A. (2005b) O problemie wyboru wzorca przy badaniu przestrzennego zróżnicowania potencjału rolnictwa w Polsce. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 5, 46-57 (in Polish).

Binderman A. (2006a) Wykorzystanie funkcji użyteczności do badania przestrzennego zróżnicowania rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA, 8(5), 5-11(in Polish).

Binderman A. (2006b) Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 60, 25-34 (in Polish).

Binderman A. (2007) Zmiany regionalnego poziomu rolnictwa Polski w latach 1998-2005. Roczniki Naukowe SERiA, 9(1), 51-55 (in Polish).

Binderman A. (2008) Zastosowanie liniowej i nieliniowej funkcji użyteczności do badania poziomu rolnictwa w Polsce. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 9, 29-38 (in Polish).

Binderman A. (2009) Dynamika rozwoju rolnictwa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych SERiA, 11(3), 35-40 (in Polish).

Chabiera J., Iwan B., Zalewski A. (1998) Rynek rolny. Wydawnictwo Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa (in Polish).

Hellwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307-327 (in Polish).

Hwang Ch-L., Yoon K. (1981) Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Wydawnictwo Springer-Verlag, Nowy Jork.

Kaczmarczyk P. (2018) Application of the Linear Ordering Methods in the Voivodships Research in the Field of Social Media Usage in Enterprises in the Period 2014-2017. Journal of Economics and Management, 33(3).

Kisielińska J. (2016) Ranking państw UE ze względu na potencjalne możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na produkty rolnicze z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 16(XXXI)(3), 142-152 (in Polish).

Kukuła K. (1986) Propozycja miary zgodności układów porządkowych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 22 (in Polish).

Kukuła K. (1989) Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, 89 (in Polish).

Kukuła K. (1999) Metoda unitaryzacji zerowanej na tle wybranych metod normowania cech diagnostycznych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, 4, 5-31 (in Polish).

Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa (in Polish).

Kukuła K. (2012) Propozycja procedury wspomagającej wybór metod porządkowania liniowego. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(1), 5-16 (in Polish).

Kukuła K. (2014) Budowa rankingu województw ze wzglądu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 7, 49-64 (in Polish).

Kukuła K., Luty L. (2015) Ranking państw UE ze względu na wybrane wskaźniki charakteryzujące rolnictwo ekologiczne. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 16(3), 225-236 (in Polish).

Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002) Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych. [in:] Paradysz J. (Ed.) Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu. Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, AE w Poznaniu, 87-99 (in Polish).

Majchrzak A., Wysocki F. (2007) Potencjał produkcyjny rolnictwa w województwie wielkopolskim. Roczniki Naukowe SERiA, 9( 2), 217-221 (in Polish).

Osowska L., Janiszewska D. (2013) Potencjał produkcyjny i uwarunkowania rozwoju rolnictwa w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 13(XXVIII)(2), 68-78 (in Polish).

Perkal J. (1953) O wskaźnikach antropologicznych. Przegląd Antropologiczny, 19, Polskie Towarzystwo Antropologiczne i Polskie Zakłady Antropologii, Poznań, 209-219 (in Polish).

Strahl D. (1978) Propozycja konstrukcji miary syntetycznej. Przegląd Statystyczny, 25(2), 205-215 (in Polish).

Wesołowski W. J. (1975) Programowanie nowej techniki. PWN, Warszawa (in Polish).

Nowak E. (1977) Syntetyczne mierniki plonów w krajach europejskich. Wiadomości Statystyczne, 10, 19-22 (in Polish).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>