SZACOWANIE MEDIANY PRZY UŻYCIU DOKŁADNEJ METO-DY BOOTSTRAPOWEJ

Main Article Content

Joanna Kisielińska


Słowa kluczowe : estymacja mediany; dokładna metoda bootstrapowa
Abstrakt
W artykule przedstawiono dokładną metodą bootstrapową, którą wykorzystano do szacowania mediany. Obliczenia potwierdziły jej sku_x0002_teczność, ponieważ dla próby o nieparzystej liczbie elementów, oszacowany rozkład standardowego estymatora mediany dokładnie pokrywał się z rozkła_x0002_dem teoretycznym. Dla próby o parzystej liczbie elementów pokazano, że standardowy estymator mediany może być obciążony, co wskazuje na ko_x0002_nieczność poszukiwania innej jego postaci.

Article Details

Jak cytować
Kisielińska, J. (2014). SZACOWANIE MEDIANY PRZY UŻYCIU DOKŁADNEJ METO-DY BOOTSTRAPOWEJ. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 15(3), 111–121. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3713
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.