BOOTSTRAPOWY ESTYMATOR MEDIANY DLA PRÓBY O NIEPARZYSTEJ LICZBIE ELEMENTÓW

Main Article Content

Joanna Kisielińska


Słowa kluczowe : bootstrapowy estymator mediany; punktowe i przedziałowe szacowanie mediany
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozkład bootstrapowego estymatora mediany dla próby o nieparzystej liczbie elementów. Wykorzystując jego własności, oszacowano punktowo i przedziałowo medianę dla prób pochodzących z populacji o wybranych rozkładach o różnej liczebności. Przeprowadzone badania symulacyjne pokazały, kiedy lepszym oszacowaniem mediany jest mediana estymatora, a kiedy jego wartość oczekiwana. Zbadano wpływ liczebności próby na dokładność szacunków punktowych i przedzia łowych.

Article Details

Jak cytować
Kisielińska, J. (2015). BOOTSTRAPOWY ESTYMATOR MEDIANY DLA PRÓBY O NIEPARZYSTEJ LICZBIE ELEMENTÓW. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 16(3), 172–182. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3794
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.