O PROBLEMACH STOSOWALNOŚCI MIERNIKÓW SYNTETYCZNYCH DO PORZĄDKOWANIA OBIEKTÓW

Main Article Content

Zbigniew Binderman
Bolesław Borkowski
Wiesław Szczesny
Rafał Zbyrowski


Słowa kluczowe : miernik syntetyczny, porządkowanie liniowe obiektów, klasyfikacja, wagi
Abstrakt
Problem budowy stabilnego wskaźnika syntetycznego służącego do porządkowania obiektów opisanych za pomocą wielu wskaźników cząstkowych był i jest przedmiotem rozważań autorów. W naszych badaniach dążyliśmy do konstrukcji miernika, który byłby mało wrażliwy na dane wejściowe, do wyników, które nie zależałyby od sposobu normalizacji zmiennych, wyboru miary odległości (podobieństwa) i doboru cech. Nasze doświadczenie jest zgodne z wynikami prac wybitnego statystyka amerykańskiego L. Breimana. Pojedynczy klasyfikator (miernik syntetyczny) może być daleki od optymalnego, natomiast kombinacje wielu dają klasyfikator bliski optymalnemu i stabilny. Niestety w przypadku zastosowania „słabych” klasyfikatorów, w wyniku kombinacji można otrzymać klasyfikator jeszcze gorszy. W pracy przedstawiliśmy na praktycznym przykładzie gospodarstw rolniczych w krajach UE objętych badaniem FADN, konsekwencje wyboru wskaźnika syntetycznego przeznaczonego do porządkowania obiektów opisanych wieloma cechami.

Article Details

Jak cytować
Binderman, Z., Borkowski, B., Szczesny, W., & Zbyrowski, R. (2021). O PROBLEMACH STOSOWALNOŚCI MIERNIKÓW SYNTETYCZNYCH DO PORZĄDKOWANIA OBIEKTÓW. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 21(4), 193–207. https://doi.org/10.22630/MIBE.2020.21.4.18
Bibliografia

Binderman A. (2011) Wielokryterialne metody analizy zróżnicowania polskiego rolnictwa w 2009 roku. Metody Ilościowe w badaniach Ekonomicznych, 12(2), 58-68.

Binderman A. (2007) Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce. Praca doktorska, SGGW, Warszawa.

Binderman A. (2006) Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach. EiOGŻ, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 60, Warszawa, 25-37.

Binderman Z. (2015) Zagadnienia poprawnie postawione w ekonomii i zarządzaniu (klasyfikacja i porządkowanie obiektów, pomiar koncentracji), Розвиток національної економіки: теорія і практика, Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року Частина 2 Івано-Франківськ, 318-321.

Binderman Z. (2011) Matematyczne aspekty metod radarowych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 12(2), 69-79.

Binderman Z. (2010) Zjawisko niedosytu w polu preferencji indukowanej przez miernik dwuwzorcowy. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 11(2), 62-70.

Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2020) Wykorzystanie wzorców pośrednich do budowy mierników syntetycznych, Quantitative Methods in Economics, 21(3), 157-167.

Binderman Z., Borkowski B., Koszela G., Kozera R., Szczesny W. (2017) On the Choice of Synthetic Measures for Assessing Economic Effects. Quantitative Methods in Economics 18(1), 7-17.

Binderman Z., Borkowski B., Kozera R., Prokopenya A., & Szczesny W. (2018) On Mathematical Modelling of Synthetic Measures. Mathematical Modelling and Analysis, 23(4), 699-711. https://doi.org/10.3846/mma.2018.042

https://doi.org/10.3846/mma.2018.042

Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2008) O pewnej metodzie porządkowania obiektów na przykładzie regionalnego zróżnicowania rolnictwa. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Warszawa,SGGW, 39-48.

Binderman, Z., Borkowski B., Szczesny W. (2010) Radar measures of structures’ conformability. Quantitative Methods in Economics, 11(1), 45-59.

Binderman, Z., Borkowski B., Szczesny W. (2012) Radar Coefficient of Concentration. Quantitative Methods in Economics, 13(2), 7-21.

Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2013a) Synthetic radar measures that factor in weights of features. Quantitative Methods in Economics, 14(1), 37-52.

Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2013b) Zastosowanie metryki Minkowskiego do pomiaru zmian koncentracji. Quantitative Methods in Economics, 14(3), 27-38.

Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2015) Applications of Minkowski’s Metric in Measuring Changes of Concentration of Value Added in Agriculture, Forestry, Fishing And Hunting Sectors. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 14(1), 17-28.

Borkowski B., Wiliński A., Szczesny W., Binderman, Z. (2020). Mathematical analysis of synthetic measures based on radar charts. Mathematical Modelling and Analysis, 25(3), 473-489. https://doi.org/10.3846/mma.2020.11223

https://doi.org/10.3846/mma.2020.11223

Breiman L. (1998) Bias-variance, Regularization, Instability and Stabilization. [in:] C. M. Bishop (ed.), Neural Networks and Machine Learning, Springer-Verlag, 27-56.

Breiman L., (1996) Arcing Classifiers. Technical Report 460, Department of Statistics, University of California, CA, USA, February.

Breiman L. (1994), Bagging Predictors. Technical Report 420, Department of Statistics, University of California, CA, USA.

Cieślak M. (1974) Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane. PWN, Warszawa.

Cieślak M. (1993) Ekonomiczne zastosowanie mierników syntetycznych ze zmiennym wzorcem. [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, AE, Kraków.

Gatnar E., Walesiak M. (2009) Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. PWN, Warszawa.

Jackson D. M. (1970) The Stability of Classifications of Binary Attribute Data. Cornell University.

Jackson D. M. (1969). Comparison of classifications. [in:] A. J. Cole (ed.) Numerical Taxonomy, 91-111. New York: Academic Press.

Jackson D. M. (1969a) Automatic Classifications and Information Retrieval. Cambridge.

Hellwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4.

Hwang C. L., Yoon K. (1981) Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Springer-Verlag, New York.

Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.

Kukuła K., Luty L. (2017) Jeszcze o procedurze wyboru metody porządkowania liniowego. Przegląd Statystyczny, 64(2), 163-176.

Młodak A. (2006) Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. DIFIN, Warszawa.

Panek T. (2009) Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Wydawnictwo SGH, Warszawa.

Pluta W. (1976) Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. PWE, Warszawa.

Zeliaś A. (2000) Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo AE Kraków.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 3 > >>